Ahol az artrózist és az asztrahánt kezelni lehet

Bakos Ferenc - Idegen Szavak és Kifejezések Szótára

Akadémiai Nyomda Kft. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mü, sem annak része semmiféle formában fotókópia, mikrofilm vagy más hordozó nem sokszorosítható. A műben megjelenő áruk, árunevek mellett szokás szerint nem tüntetjük fel az azokhoz esetleg kapcsolódó iparjogvédelmi oltalom szabadalom, használati minta, ipari minta, védjegy, származási jelzés, eredetmegjelölés tényét.

Az ilyennemű utalás hiánya semmiképp nem értelmezhető oly módon, hogy az adott áru vagy név ne állán iparjogvédelmi oltalom alatt. A es kiadást megelőző es mű újra- gondolt, teljesen új szótárnak tekinthető. A munkát teljes egészében az Akadémiai Kiadó Nyelvi Szerkesztősége vállalta magára, de az új szótáron továbbra is Bakos Ferenc neve szerepel, hisz a mű megszerkesztéséért őt és szerkesztőtársait illeti a dicséret és köszönet.

A mostani szótár három munkacsoport összehangolt munkájával jött létre, s ez az együttműködés jelzi az eljövendő szótárak készítésének új, egyre kevésbé ahol az artrózist és az asztrahánt kezelni lehet kötődő módját is. A jegyzékben az idegen szavak ahol az artrózist és az asztrahánt kezelni lehet megfelelői javaslatként szerepeltek, korunknak megfelelő nyelvkorszerűsítő és magyarítási tervezetként.

A munkacsoport irányítója az MTA részéről Ritoók Zsigmond akadé- mikus volt, szakmai tanácsadóként közreműködött Fábián Pál, a tudományok doktora. A kutatá- si programnak a kiadó részéről felkért szakmai vezetője Tóth Etelka volt, a szervezés feladatait Szekeres Ágnes, a kiadó munkatársa látta el.

A munka eredményeképpen létrejött szójegyzék Idegen szavak jegyzéke, MTA-Akadémiai Kiadó, Budapest, a jelen szótár munkálatai során a szerkesztők rendelkezésére állt.

ahol az artrózist és az asztrahánt kezelni lehet ibuprofen ízületi fájdalom adagolásához

Másodjára szólni kell a kiadói irányítással folyó szerkesztési munkálatokról. A kiadó által kiadott új szótárak többségükben nem kutatóintézetekben és egyetemeken készülnek, hanem az Akadémiai Kiadó Nyelvi Szerkesztőségének szellemi irányításával és számítógépes adatbázisá- nak segítségével.

Idegen Szavak És Kifejezések Szótáraocr

Harmadjára, de nem utolsósorban a Amikor a szótár munkálatait elkezdtük - szeptemberében fájdalom és ropogás minden ízület fórumán nem állt rendelkezésünkre a korábbi szótár elektronikusan rögzített állo- mánya.

Egy év alatt az es szótárat gépre vittük, nemzetközi ISO szabvány szerinti XML adattárolási formátumban rögzítettük, a szócikkek szerkezetét fastruktúrába rendeztük, és a nyomtatott formához megfelelő tipográfiai utasításokat rendeltünk. Nehéz szétválasztani a kettőt: az igazán szellemi, szakmai munkának a szó- tár megszerkesztése, új címszavak megírása, gyűjtése, a régiek javítása, új meghatározások megfogalmazása, szakmai lektorálása tűnik. De az új, Gutenberg-korszak utáni világban, ami VI nincs digitalizálva, az nem létezik.

Ráadásul a számítógépes programok nemcsak rögzítenek egy íráshoz kötött tartalmat, hanem hozzájárulnak a tartalom rendszerezéséhez, kiegészítésé- hez, többféle formátumú felhasználásához, egyszóval jelentős többletértéket adnak az ily mó- don tárolt műhöz. A mostani szótár e három munkacsoport alkotó együttműködésével jött létre.

Bakos Ferenc - Idegen Szavak és Kifejezések Szótára [1dprdx7l2]

A kiadó hálával tartozik a szótár alkotó szerkesztőjének, Bakos Ferencnek. Köszönet illeti az es mű mun- katársait, akiket a főszerkesztő előszavában egyenként felsorol; ezt az előszót a mostani ki- adásban is közzétesszük. A es szótár megjelentetésekor köszönetet mondunk a felújítás munkálataiban résztvevőknek. Reméljük, hogy az új Idegen szavak és kifejezések szótárában a felhasználók a Budapesten, Ez a mű azonban ezeknek nem egyszerű változata, hanem új szótárnak tekintendő.

Csaknem negyven esztendő alatt bár- milyen szótári munka - még az átdolgozások, többszöri javítások, kiegészítések ellenére is - elavul, de ráadásul ez alatt az idő alatt teljesen megváltozott körülöttünk a világ, megváltozott a mi saját világunk is.

Egy ahol az artrózist és az asztrahánt kezelni lehet szavak szótára különösen érzékeny a nyelvi változások iránt, szavak elavulnak, és tömegesen áramlanak be más, elsősorban nemzetközi szavak, kifejezések.

Megváltozott a szótár koncepciója is, amennyiben elődeihez képest is tovább közelítettük a kislexikon felé anélkül azonban, hogy szótárjellegét ne tartottuk volna szem előtt.

Már csak az új koncepcióból kifolyólag ez a ahol az artrózist és az asztrahánt kezelni lehet eltekinthet a mai szóhasználatból szinte teljesen kiveszett szavak felvéte- létől így a régebbi városi kényeskedő szalonnyelv elemeitőla jobbára Mikszáthnál vagy Jóka- inál előforduló latinizmusoktól, továbbá az olyan szókészleti ahol az artrózist és az asztrahánt kezelni lehet, amelyek éppen a gyako- ri használat következtében idegen színezetüket már elvesztették.

Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a szótár címszavainak gyűjtőköre kitágult, bekerültek a szótárba a mai köznyelvbe is beáramlott tudományos és nemzetközi terminusok, amelyeket főleg a fiatalabb korosztályok joggal keres- nek benne és amelyek magyarázatát elvárják tőle. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy valóban új szótári művet tart kezében az olvasó, olyat, amely lényegében már a Talán nem lenne felesleges, ha azok az olvasók, akiknek valamelyik régebbi ilyen szótár is a birtokukban van, nem dobnák azt el, mivel a jelenlegiben nem szereplő több elemet is megta- lálhatnak benne.

A fenti célkitűzések megvalósításához egy személy, a főszerkesztő munkaereje és ismeretanyaga, a szakmai terminológiában való jártassága nem lett volna elegendő.

Much more than documents.

Ez a könyv igazi csapatmunka eredménye és ehhez az Akadémiai Kiadó Szótárszerkesztősége a tár- gyi feltételeket szakkönyvek, lexikonok, egyes szakmák és szaktudományok idegen eredetű szóanyagának kigyűjtése és a szótár egységes voltának, kiegyenlítettségének érdekében tapasz- talt szótárszerkesztők közreműködését biztosította.

Külön meg kell köszönnöm a Szótárszerkesztőség vezetőjének, a szótár főmunkatársának, Zigány Juditnak az odaadó munkáját, aki ennek a könyvnek a létrehozását személyes ügyének tekintette, minden segítséget megadott.

ahol az artrózist és az asztrahánt kezelni lehet boka fájdalom és duzzanat tünete

Munkájukat ezúton is köszönöm. Mind a címszavak kiválasztásában, mind magyarázatukban a szótár megbízhatóságát nagy- mértékben növeli, hogy szakmájukat kiválóan ismerő kutatók közreműködését sikerült meg- nyerni.

Közülük többen azt is vállalták, hogy az as kiadáshoz az ben készült füg- gelék szakterületüket érintő címszóanyagát ellenőrzik és a most kiterebélyesedő szakmájuk új szókincsének a szótárba kívánkozó anyagát összegyűjtik. Brückner Huba informatika ; Csúcs Sándor, a nyelvtudomány kandidátusa uráli nyelvek és népek ; Dupcsik Csaba szociológia ; Kiss Antal, a biológiai tudomány kandidátusa biokémia ; Kozák Péter sport ; Rostás Sándor csillagászat ; Szabad János, a biológiai tudomány doktora genetika.

Konzultánsként készséggel adott felvilágosítást: Bayerné dr. Havas Katalin, a filozófiai tudomány doktora filo- zófia, logika ; dr. Raskó József, ny. Somogyi Béla, a nyelvtudomány kandidátusa kártyázás. Valamennyiük önzetlen munkáját őszintén köszönöm.

Uploaded by

Különösen hálás vagyok Dr. Kiss Lajosnak, az MTA Nyelvtudományi Intézete osztályveze- tőjének címszójavaslataiért, értelmezésbeli korrekcióiért és azért, hogy bonyolult etimológiai kérdésekben mindig készséggel rendelkezésre állott. Ennek a szótárnak is az a törekvése, hogy napjaink igényeihez igazodva összegyűjtse és be- mutassa a magyarba bekerült idegen szókészleti elemeket.

Ezen felül tájékoztatást ad a nyel- vünkben szokásos írásmódjukról és kiejtésükről, számos szakmai és stílusbeli minősítéssel megmutatja azokat a szövegkörnyezeteket, ahol helyesen és indokoltan használhatók.

Bakos Ferenc - Idegen Szavak és Kifejezések Szótára [1dprdx7l2]

Bár a könyv elsősorban a közművelődést és az ismeretterjesztést kívánja szolgálni, a nyelvművelésben is lehet szerepe. Minderről az alábbiakban. Az itt letelepedett magyarságot mind Nyugatról, mind Keletről jelentős hatások érték. Vonatkozik ez nem utolsósorban műveltségére, anyagi és szellemi kultúrájára. Nincs mit csodálkoznunk rajta, hogy a magyar nyelvet folyamatosan érték idegen nyelvi hatások. A nyelvbe bekerült idegen elemek egy része teljesen beolvadt pl. Ezek - és hosszan lehetne folytatni - könyvünkben már nem is szerepelnek.

Más elemek nem kevésbé magyarosodtak meg, de a nyelvi tudat ezeket mégis idegen sza- vaknak tartja pl.

Uploaded by

Egy idegenszó-tár szerzőjének nincs tehát könnyű dolga, amikor arról kell dönteni, hogy címszavai közé mely elemeket iktasson. Ehhez járul az is, hogy az idegen szavak között sok a kérészéletű, a gyorsan kivesző, és a szorosan vett közszók szerepeltetése mellett elvárják tőle ahol az artrózist és az asztrahánt kezelni lehet terjedt idegen szólások, kifejezések, intézménynevek és mitológiai fogalmak felvételét is.

Figye- lembe kellett venni, hogy egy szótár keretei a teljességet nem tudják befogadni, válogatni kell. Szigorúbb szűrőt kellett alkalmazni a használatból kikopott szavak és egyes, még idegennek ér- zett, de már beépült szavak esetén.

Ezek a szótárból kimaradtak. Ennek ellenére meglehetősen nagyszámú az olyan címszó, amely az idősebb nemzedékek nyelvében még él, továbbá, amelyek a Elavult szócsalád esetén mutatóba meghagytuk egy-egy tagjukat, pl. Nem maradhattak ki továbbá bizonyos történelmi és művelődéstörténeti elemek, valamint megnövekedett a mitológiával kapcsolatos nevek és kifejezések száma, nemcsak a görög- latinoké, hanem általában a keleti műveltség elemeié is. Még ennél is jóval tágabb teret kapott a modern és legmodernebb tudományoknak a közhasználatba mindinkább átkerülő szakszókincse atomfizika, biokémia, genetika, informatika, jog, közgazdaságtan, műszaki tudományok, szoci- ológia stb.

Itt a szubjektív szempontok kikü- szöbölhetetlenek, majd az idő dönt. Különös figyelmet fordítottunk a nemzetközi szóhasználatban, elsősorban a tudományos terminológiában sűrűn használt elő- és utótagok szerepeltetésére. Ezek a maguk ábécérendjének megfelelő helyen szerepelnek. X Megmagyarosodása ellenére továbbra is címszó a maskara, mivel sajátos magyar fejlődést mutat.

ahol az artrózist és az asztrahánt kezelni lehet ízületi fájdalomtól mit inni

Ilyen a televízió is, mert a magyarban kialakult egy második, 'televíziós készülék' jelen- tés is. Kimaradt a már magyar rádió, sport szó, de szerepelnek összetételeik pl. Magyar származékokat nem közöl a szótár, ha a tőszóhoz képest nincs új jelentésük pl. Esetleg nem szerepel az alapszó, de a származék címszó lett: rezignált. Néha a képzett alak egy magyar szóval alkot általánosan elfogadott kifejezést: desztillált víz.

Egyes, a magyarba tulajdonképpen nem belekerült címszavak felvételének sajátos okáról lásd alább A címszavak jelentésének megadása és magyarázata szakasz megfelelő helyét. Az idegenes írásmód esetén szögletes zárójelben a magyarban szokásos kiejtés következik pl. Ezt követi a szó származásáról való tájékoztatás. Ez ahol az artrózist és az asztrahánt kezelni lehet betűkkel van szedve és ugyanilyen szedéssel szerepelnek a szakmai és stílusbeli minősítések.

E kategó- riák általában rövidítet t formába n jelenne k meg 1. Ezután következik a szócikk érdemi része, a magyarázat, amelyben a többjelentésű szavaknál az egyes jelenté- seket arab számok különítik el.

Ha a címszó a magyarban több szófajhoz tartozó jelentésekkel rendelkezik, az eltérő szófajokra római számok L, II. Ha az idegen szó mellett ennek magyaros változata is létrejött, kettős címszavakat vettünk fel. Általában az első helyen a gyakoribb változat található. A szótár nem bokrosít, azaz az idegen szócsalád minden tagja külön címszó.

Szerepelnek azonban szókapcsolatok, kifejezések is. Ilyenkor kétféle megoldás is lehetséges. A többjelentésű címszavaknál ezek a megfelelő jelentéshez kerültek pl. Ritkán ide kerültek egyes összetételek. A másik megoldás az, amikor az idegen szó ahol az artrózist és az asztrahánt kezelni lehet a magyar szó kapcsolata az alapszótól eltérő jelentésű pl.

Much more than documents.

Az ilyenek önálló címszóként szerepelnek. Mindebből következik, hogy szótárunkban külön címszó a nettó, a nettó kassza, a nettó- regisztertonna, de a nettó címszó alatt található a nettó ár és a nettó jövedelem szókap- csolat.

A magyaros írásmód terjedő szokása az oka annak, hogy a korábbi chagrin, joker, sex appeal stb. A magyaros helyesírást illetően általában a Magyar Helyesírási Szótár Akadémiai Kiadó, gyakorlatát követtük. A magyaros írású szó kiejtését jelölni felesleges, a q, w, x, y betűket a magyar ábécé elemeinek tekintettük. XI Az idegen írású szó ejtését szögletes zárójelben adtuk meg, mégpedig úgy, ahogy ez a ma- gyarban módosult.

Bár a németben az ei kettőshangzó ejtése kb. A magyar kiejtés megjelölésében nyelvünk hangrendszerének elemeivel éltünk, és tartózkodtunk olyan hangokat jelölő szimbó- lumok alkalmazásától, amelyeket az illető nyelvet nem beszélő magyar anyanyelvű ember úgy- ahol az artrózist és az asztrahánt kezelni lehet tud kiejteni.

Fontos információk